Regulamin

  1. Postanowienia ogólne.

1.1. Onlinekantorkurs.pl to bezpieczna forma wymiany walut przez internet, działająca we współpracy ze stacjonarnym kantorem wymiany walut “Kantor Kurs”, który znajduje się we Wroclawiu przy ulicy Szewskiej 75/77. Korzystanie z Serwisu w innych celach niż kupno i sprzedaż walut drogą elektroniczną jest zabronione. Zakazane jest korzystanie z usług Serwisu w celach innych niż wymiana walut drogą elektroniczną.

1.2. Operator świadczy usługi wymiany walut zgodnie z kursami podanymi na stronie internetowej Serwisu, przy użyciu środków przekazywanych drogą elektroniczną przez Użytkownika i Operatora na ich rachunki bankowe. Za poprawność danych Użytkownika odpowiada Użytkownika. Warunki korzystania z tych usług określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie.

1.3. onlinekantorkurs.pl świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. 

1.4. Ten Regulamin jest dokumentem, który obowiązuje wszystkich Użytkowników, korzystających z usług wymiany walut świadczonych przez Serwis drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.5. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez onlinekantorkurs.pl na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu onlinekantorkurs.pl, prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu onlinekantorkurs.pl, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkownika, jako podmiotu korzystającego z usług onlinekantorkurs.pl, oraz onlinekantorkurs.pl, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwisu.

1.6. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników bezpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Można go uzyskać za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którego Użytkownicy używają. Regulamin może być w każdej chwili zapisany lub wydrukowany przez Użytkowników.

1.7. W momencie rejestracji każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz do złożenia oświadczenia woli o akceptacji jego postanowień w formę zaznaczenie checkboxu.   

1.8. Zaakceptowanie Regulaminu, ukończenie procesu rejestracji w Serwisie i utworzenie Konta Użytkownika oznacza, że Użytkownik zawiera z Operatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony, bez określenia minimalnego okresu trwania umowy.

1.9. Użytkownik musi oświadczyć, że podane dane w procesie Rejestracji są prawdziwe i nie jest mu dozwolone korzystanie z usług Operatora anonimowo.

1.10. Podczas korzystania z usług Serwisu onlinekantorkurs.pl każdy Użytkownik zobowiązany jest działać zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami dobrego zachowania, poszanowaniem praw własności intelektualnej i zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym, które mogą naruszać prawa lub interesy osób trzecich.

1.11. Korzystanie Serwisu jest bezpłatne, z wyjątkiem opłat związanych z przeprowadzeniem transakcji przez Operatora na rzecz Użytkownika lub z jego zlecenia i inne wydatki w postaci prowizji bankowych.

1.12. Nazwa Serwisu, sposób jego funkcjonowania, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych są całkowicie chronione prawem.2. Definicje Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

 

2.1. Operator - właściciel Serwisu onlinekantorkurs.pl - Kantor Kurs Sp. z o.o., ul. Szewska 75/77, 50-121 Wrocław. Posiada wpis do Rejestru REGON: 523195527 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 8971912239 ta KRS 0000993495, data wpisu do Rejestru Kantorów 27/09/2022 numer wpisu: 19287.

2.2. Serwis - to serwis internetowy, prowadzony pod adresem http://www.onlinekantorkurs.pl, który jest kierowany przez Operatora i umożliwia Użytkownikom korzystanie z usługi wymiany walut online. Warunki świadczenia tej usługi określone są w niniejszym Regulaminie.

2.3. Funkcje i cele serwisu - główną funkcją serwisu jest usystematyzowanie danych podczas transakcji pomiędzy Operatorem z Użytkownikiem, w związku z którym serwis funkcjonuje do wewnętrznej księgowości działalności Operatora oraz zgodności z procedurą AML i innymi wymogami Ustawy.
2.4. Czas pracy Serwisu - okres czasu, obejmujący każdy dzień roboczy, od godziny 8:30 do godziny 16:30, podczas którego Serwis realizuje wskazane usługi.

2.5. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

2.6. Usługi - to usługi świadczone przez operatora Serwisu onlinekantorkurs.pl na rzecz użytkowników, obejmujące składanie i realizację zleceń na przeprowadzenie transakcji wymiany walut online oraz wszelkie inne usługi związane bezpośrednio z nimi. Usługi świadczone przez Serwis uważane są za wykonane w należyty sposób, terminowo i w pełnej po wystąpieniu co najmniej jednego z następujących zdarzeń: wysokości w momencie, gdy Operator wysyła zlecenie płatnicze do swojego banku w celu przekazania środków klientowi; gdy Operator akceptuje zlecenie płatnicze w bankowości internetowej, aplikacji mobilnej lub dokonuje przelewu na dane podane przez klienta; w momencie wypłaty gotówki w Biurze obsługi klienta.
2.7. Biuro obsługi klienta – to jednostka w strukturze organizacyjnej Operatora, której zadaniem jest obsługa Użytkownika, w tym między innymi udzielanie Użytkownikowi pomocy oraz informacji niezbędnych do realizacji Umowy. Biuro umożliwia kontakt z Operatorem w dniach i godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu, bezpośrednio w działach Szewskiej 75/77, 50-121 Wrocław i Żurawia 45, 00-680 Warszawa, a także w formie pisemnej na adres: Kantor Kurs Sp. z o.o., ul. Szewska 75/77, 50-121 Wrocław, telefonicznej pod numerem (+48) 794 971 888 lub mailowej na adres: info@onlinekantorkurs.pl

2.8. Umowa – umowa o świadczenie usług elektronicznych, dotyczących indywidualnych transakcji wymiany walut w ramach funkcjonalności Konta, zawierana między Operatorem a Użytkownikiem zgodnie z procedurą rejestracji na Serwisie. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu, procesu rejestracji w Serwisie oraz utworzenia Konta Użytkownika.

2.9. Użytkownik – to wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawstwo przyznaje zdolność prawną, spełniająca warunki określone w Regulaminie, która zaakceptowała jego postanowienia i dokonała Rejestracji w Serwisie, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto Użytkownika.

2.10. Beneficjent rzeczywisty – to osoba fizyczna, która wywiera kontrolę nad Użytkownikiem w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

2.11. Konto Użytkownika – konto ewidencyjne, które jest udostępnione i przypisane każdemu Użytkownikowi w wyniku procesu Rejestracji, jest prowadzone w Serwisie onlinekantorkurs.pl. Konto to umożliwia Użytkownikowi poprzez Panel Klienta zarządzanie danymi oraz składanie dyspozycji wymiany walut online w zakresie Usług świadczonych przez Operatora. Aby uzyskać dostęp do konta, Użytkownik musi wprowadzić swój Login i Hasło.

2.12. Transakcja - kupno lub sprzedaż waluty obcej przeprowadzone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu onlinekantorkurs.pl, przebiegająca bezpośrednio pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem.

2.13. Potwierdzenie transakcji - dowód kupna/sprzedaży waluty w postaci rachunku, który można pobrać i wydrukować z Panelu Klienta, a także otrzymać drogą elektroniczną w postaci odnośnika, wysłanego na wskazany w Panelu Klienta adres e-mail Użytkownika.

2.14. Przelew - to przekazanie środków pieniężnych z jednego rachunku bankowego na inny rachunek, które może być w tym samym lub innym banku, jak również poprzez wplatu / wydawanie pieniędzy w Punkcie obsługi klienta.

2.15. Rachunek bankowy - rachunek bankowy, prowadzone dla Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez bank posiadający siedzibę lub oddział na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którego użytkownikiem jest posiadacz lub pełnomocnik. 

2.16. Rezydenci - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju oraz osoba prawna mająca siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów, ta polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

2.17. Nierezydenci - to osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Nierezydentami są również oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa znajdujące się za granicą, utworzone przez rezydentów, a także obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, inne obce przedstawicielstwa, misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

2.18. Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne - osoba fizyczna wybrana w drodze wyborów lub powołana do pełnienia funkcji publicznych, która ma wpływ na decyzje polityczne lub jest odpowiedzialna za ich realizację. Eksponowane stanowisko polityczne może obejmować stanowiska w organach ustawodawczych, wykonawczych lub sądowniczych, a także w partii politycznej lub organizacji związkowej.

2.19. Bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - to osoba fizyczna: będąca beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów, wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymująca z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; będąca jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

2.20. Członek rodziny  osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to: małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne; dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu; rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

2.21. Transakcja Rejestrowana to transakcja ponad progowa - transakcja, która musi być zarejestrowana zgodnie z wymaganiami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, nazywanej dalej "Ustawą", ze względu na jej wartość przekraczającą 15 000 euro, również w przypadku, gdy jest przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji lub ze względu na zaistnienie okoliczności wskazujących, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na jej wartość i charakter.

2.22. GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej, o którym mowa w Ustawie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.23. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europaejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2.24. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).

2.25. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm).
2.26. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniedzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 z póżn. zm.), zwana dalej Ustawą.

 

  1. Warunki techniczne do interakcji z systemem teleinformatycznym Operatora niezbędne jest spełnienie warunków technicznych.

 

3.1. Przed skorzystaniem z usług oferowanych przez serwis onlinekantorkurs.pl, Użytkownik musi posiadać odpowiednie narzędzia:

3.1.1. Komputer lub urządzenie mobilne wyposażony w przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane  połączenie SSL.

3.1.2. Posiadanie dostępu do sieci Internet, włącznie z programem służącym do   przeglądania jej zasobów oraz akceptującym pliki typu Cookies.

3.1.3. Posiadanie aktualnego adresu e-mail. 

3.1.4. Program do odczytu plików w formacie PDF.

3.2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wymaganiach technicznych związanych z udostępnianiem Usług drogą elektroniczną.

3.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w Regulaminie.

3.4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie na swoim komputerze przez Serwis onlinekantorkurs.pl małych plików tekstowych zwanych cookies, które są niezbędne do poprawnego świadczenia Usług przez Serwis. Pliki te nie wpływają na ustawienia komputera Użytkownika, nie instalują ani nie usuwają żadnych programów komputerowych ani wirusów, nie są również przetwarzane przez inne portale internetowe i w każdej chwili mogą zostać przez Użytkownika usunięte.

3.5. Zgadzając się z niniejszym Regulaminem, w wykonaniu art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Użytkownik jest świadomy zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektronicznej, takich jak wyciek danych osobowych w związku z nieuprawnionym dostępem osób trzecich do Serwisu, urządzenia techniczne Użytkownika lub Operatora, lub inne działania niezależne od Operatora.

 

  1. Rejestracja i weryfikacja użytkownika.

 

4.1. Umowa na świadczenie usług oferowanych przez Operatora w Serwisie jest zawierana poprzez stronę internetową Serwisu onlinekantorkurs.pl. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony bez minimalnego okresu trwania.

4.2. Umowa pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na stałe staje się usługą wstępną po akceptacji Regulaminu w formę zaznaczenie checkboxu, rejestracji w Serwisie i utworzeniu Konta Użytkownika.
4.3. Operator zapewnia bezpieczeństwo działania systemu i podejmuje działania zwiększające bezpieczeństwo w komunikacji z Serwisem onlinekantorkurs.pl.

4.4. Aby dokonać Rejestracji w Serwisie, należy poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny, który jest dostępny na stronie Serwisu https://onlinekantorkurs.pl/rejestracja. Następnie, podmiot dokonujący Rejestracji musi złożyć oświadczenie (w formę zaznaczenie checkboxu) o zapoznaniu się z Regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia.

4.5. Aby utworzyć konto użytkownika, musisz podać swój adres e-mail i wybrane przez siebie hasło. W celu zapewnienia bezpieczeństwa konta, hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać dużą i małą literę oraz cyfrę. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania hasła dostępu do Serwisu w bezpiecznym miejscu oraz nieudostępniania go osobom trzecim.

4.6. Operator nie wysyła Hasła dostępu do Konta na Adres e-mail Użytkownika ta nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o przekazanie hasła dostępu, a Użytkownik nie jest zobowiązany do jego przekazania Operatorowi.

4.7. Jeśli Użytkownik utraci hasło dostępu, Operator pozwoli mu na ustanowienie nowego hasła dostępu wyłącznie za pośrednictwem Serwisu lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta, ale procedura ta będzie realizowana tylko za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony danych swojego konta i poczty elektronicznej. 

4.8. Rejestracja obejmuje podanie następujących danych:

4.8.1. Wskazanie typu konta.

4.8.2. Adresa e-mail.

4.8.3. Wymyślone hasło Użytkownika.

4.8.4. Potwierdzenia adresu email.

4.8.5. Zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji w formę zaznaczenie checkboxu.
4.9. Aby korzystać z usług Serwisu, Użytkownik musi uzupełnić następujące dane osobowe na swoim Koncie Użytkownika:

4.9.1. Osobą fizyczną:

4.9.1.1. Imię i nazwisko.

4.9.1.2. Obywatelstwo.

4.9.1.3. PESEL lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL.

4.9.1.4. Państwo urodzenia.

4.9.1.5. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby data ważności.

4.9.1.6. Adres zamieszkania.

4.9.1.7. Nazwa firmy, NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

4.9.1.8. Numer telefonu.

4.9.2. Osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

4.9.2.1. Nazwa firmy.

4.9.2.2. Typ podmiotu.

4.9.2.3. Kraj rejestracji ta adres prowadzenia działalności.

4.9.2.4. NIP, aw przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji.

4.9.3. Osoby upoważnionej do działania w imieniu firmy:

4.9.3.1. Imię i nazwisko.

4.9.3.2. Obywatelstwo.

4.9.3.3. PESEL lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL.

4.9.3.4. Państwo urodzenia.

4.9.3.5. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ta data ważności.

4.9.3.6. Adres zamieszkania.

4.9.3.7. Numer telefonu.

4.9.4. Beneficjenta rzeczywistego:

4.9.4.1. Imię i nazwisko.

4.9.4.2. Obywatelstwo.

4.9.4.3. PESEL lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL.

4.9.4.4. Państwo urodzenia.

4.9.4.5. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ta data ważności.

4.9.4.6. Adres zamieszkania.

4.9.5.7. Numer telefonu.

4.10. Operator weryfikuje tożsamość Użytkownika, osoby działającej w jego imieniu oraz Beneficjenta Rzeczywistego poprzez potwierdzenie danych identyfikacyjnych wprowadzonych na Koncie, na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła.

4.11. Operator dodatkowo weryfikuje tożsamość Użytkownika przez porównanie danych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi właściciela rachunku bankowego, z którego dokonano pierwszej wpłaty środków przeznaczonych do wymiany waluty.

4.12. W przypadku stwierdzenia wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a także w przypadkach określonych w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Operator może stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, w tym związane z identyfikacją i weryfikacją tożsamości Użytkownika, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz Beneficjenta Rzeczywistego.

4.13. W przypadku niepowodzenia weryfikacji, o której mowa w ust. 4.10.-4.12., tj. gdy nie można potwierdzić autentyczności i zgodności danych, o których mowa w ust. 4.9., Użytkownik nie ma prawa korzystać z usług oferowanych w ramach Konta Użytkownika do czasu potwierdzenia autentyczności i zgodności tych danych. Operator może również w takim przypadku rozwiązać Umowę z Użytkownikiem.

4.14. Wszystkie dane przesyłane między Serwisem a Użytkownikiem są zabezpieczone poprzez wykorzystanie bezpiecznego protokołu SSL z kluczem o długości 256 bitów, który jest wymagany w instytucjach finansowych. Połączenie jest szyfrowane, aby uniemożliwić nieupoważnionym osobom dostęp do danych.

4.15. Użytkownik, który akceptuje Regulamin, jednocześnie składa kilka oświadczeń (w formę zaznaczenie checkboxu), w tym, że zapoznał się z Regulaminem i zgadza się z jego postanowieniami, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu, podał prawdziwe i zgodne z prawem informacje w formularzu rejestracyjnym oraz podczas korzystania z Serwisu, zapoznał się ze szczegółową informacją na temat przetwarzania danych osobowych i podał wymagane przez Operatora dane osobowe w celu zawarcia Umowy i świadczenia usług dobrowolnie, oraz zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i Regulaminem. Klient jest świadomy, że za podanie nieprawdziwych informacji o sobie, zostanie konsekwencji karnych za podania nieprawdy.


5. Zakres świadczonych usług.

 

5.1. Operator Serwisu onlinekantorkurs.pl świadczy usługi pośrednictwa w wymianie walut online oraz inne z nimi związane zgodnie z Regulaminem, z zachowaniem należytej staranności, standardów bezpieczeństwa i poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

5.2. Usługi pośrednictwa w wymianie walut są świadczone drogą elektroniczną, tzn. bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne polecenie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych.

5.3. Usługi świadczone przez Operatora Serwisu są dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.

5.4. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie. Ich udostępnienie danemu Użytkownikowi zależy od jego oświadczenia o akceptacji postanowień Regulaminu oraz pozytywnej identyfikacji.

5.5. Wymiana walut odbywa się drogą elektroniczną, za pomocą rachunków bankowych, będących w posiadaniu Użytkowników i Operatora jak również poprzez zarabianie / wydawanie pieniędzy w Punkcie obsługi klienta.

5.6. Użytkownik korzysta z Panelu Klienta do składania dyspozycji w zakresie wymiany walut.

5.7. W ramach Serwisu Operator świadczy Usługi z zakresu wymiany walut, umieszczonych na tablicy kursów walut, dostępnej na stronie Serwisu onlinekantorkurs.pl.

5.8. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług w Serwisie odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą stron internetowych, w trybie elektronicznego świadczenia Usług.

5.9. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania czynności, o których mowa w ust. 5.1. i 5.2., jeśli polecenie dyspozycji jest niezgodne z Regulaminem.

5.10. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania czynności, o których mowa w ust. 5.1. i 5.2., jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie braku zgodności z prawem.

 

6. Wpłacanie środków.

 

6.1. Wymiana, kupno lub sprzedaż walut w Serwisie jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, którzy wprowadzili poprawne dane dotyczące swoich rachunków bankowych do ustawień swojego Konta Użytkownika.

6.2. W przypadku otrzymania przez Operatora Serwisu przelewu z rachunku bankowego, który nie został wprowadzony przez Użytkownika do jego ustawień, Operator odsyła przelew nadawcy po potrąceniu kosztów przelewu, które wynikają z polityki banku, z którego wpłynęła płatność.

6.3. Aby dokonać transakcji wymiany, kupna lub sprzedaży walut, Użytkownik musi wpłacić środki na rachunek bankowy wskazany przez Operatora w Panelu Klienta, zgodnie z tytułem wskazanym przez Operatora lub wpłacając gotówkę w Punkcie obsługi klienta.

6.4. Wpłacone przez Użytkownika środki na konto Operatora mogą być przechowywane nie dłużej niż jednego miesiąc. Jeśli środki te pozostaną na koncie dłużej niż określony termin, Operator zwróci je na konto bankowe Użytkownika po potrąceniu kosztów bankowych.

6.5. Środki Użytkownika na rachunku Operatora nie mogą być traktowane jako lokata oszczędnościowa. Za środki Użytkownika na rachunku osobistym Operator nie ponosi żadnych zobowiązań finansowych wobec Użytkownika, takich jak kara umowna, utracone korzyści, uwzględnienie ustalonego wskaźnika inflacji, odsetki za korzystanie z pieniędzy itp.

6.6. W przypadku przelewu środków pieniężnych w obcej walucie na konto Operatora, zostaną one automatycznie przeliczone na złotówki w dniu i czasie wpłynięcia na konto bankowe Operatora według aktualny kurs wskazany w Serwisie w dziale kursy na daną datę i godzinę.

6.7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wpłaty środków na rachunek bankowy inny niż wskazany przez Operatora lub o innych niż wskazany przez Operatora tytułach przelewu.

6.8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z działania banków obsługujących rachunki Użytkowników i Operatora.

6.9. Po dokonaniu przelewu Użytkownik jest zobowiązany do potwierdzenia przelewu, klikając przycisk "Potwierdzam przelew", aby umożliwić poprawne zaksięgowanie transakcji. Brak kliknięcia przycisku uniemożliwi zaksięgowanie przelewu.

6.10. Jeżeli Użytkownik uzupełnił swoje konto osobiste i nie dokonał wymiany w ciągu jednego miesiąca, Operator zwraca jego środki w ciągu 7 dni z potrąceniem 5% kwoty środków.

6.11. W przypadku otrzymania od Użytkownika żądania zwrotu pieniędzy, Operator rozpatruje żądanie w ciągu następnego dnia roboczego.

 

7. Wymiana Walut.

 

7.1. W ramach Serwisu onlinekantorkurs.pl Operator świadczy Usługi z zakresu wymiany walut:

7.1.1. Wymiana waluty PLN na EUR, USD, GBP.

7.1.2. Wymiana waluty EUR, USD, GBP na PLN.

7.1.3. Minimalna kwota transakcji to 100 jednostek danej waluty.

7.2. Aby wymieniać waluty w formę bezgotówkową serwisie, musisz mieć co najmniej dwa rachunki bankowe: jeden w złotówkach i jeden w walucie, którą chcesz wymienić. Wszystkie rachunki muszą być prowadzone przez banki lub oddziały banków z siedzibą w Polsce. Operator dokonuje przelewów i zwrotów tylko na polskie konta bankowe.

7.3. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty od Operatora, możesz dokonać transakcji, której wartość nie przekracza wysokości wpłaty.

7.4. Zlecenie zakupu lub sprzedaży waluty zostanie zrealizowane po potwierdzeniu przez ciebie w panelu Klienta dokonania dyspozycji wymiany.

7.5. Transakcje kupna lub sprzedaży walut są realizowane po kursie widocznym na stronie w momencie potwierdzenia dyspozycji.

7.6. Po dokonaniu wymiany, Operator przesyła pieniądze na konto bankowe, które podałeś w panelu Klienta lub wpłacając gotówkę w Punkcie obsługi klienta.

7.7. Operator przesyła drogą elektroniczną dowód kupna lub sprzedaży waluty.

7.8. Operator musi dostarczyć użytkownikowi dowody zakupu/sprzedaży waluty dla każdej transakcji, która została dokonana na stronie onlinekantorkurs.pl. W tym celu operator generuje elektroniczne potwierdzenie transakcji i automatycznie wysyła je użytkownikowi po każdej transakcji na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji. Użytkownik, akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na otrzymywanie dowodów zakupu/sprzedaży drogą elektroniczną.

7.9. Jeśli użytkownik życzy sobie, operator może wysłać dowody zakupu/sprzedaży waluty w formie papierowej pocztą (w Polsce) na adres pocztowy podany przez użytkownika w Panelu Klienta w ciągu siedmiu dni od momentu transakcji. W tym przypadku operator pobiera kwotę 7 złotych (słownie: siedem złotych) z konta użytkownika w celu pokrycia kosztów związanych z wysyłką pocztową.

7.10. Czas składania dyspozycji wymiany nie jest taki sam jak czas pracy serwisu. Transakcje można dokonywać w dni robocze od 8:30 do 16:00, a transakcje zostaną rozliczone nie później niż w następnym dniu roboczym.

7.11. Transakcje wymiany waluty są nieodwracalne, co oznacza, że nie można cofnąć transakcji. Możesz jednak zlecić transakcję odwrotną, czyli sprzedać kupioną walutę, co jednak może prowadzić do utraty pieniędzy z powodu różnic kursowych.

7.12. Kursy walut na stronie są tylko informacją i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.

 

8. Transakcje Rejestrowane – ponadprogowe.

 

8.1. W przypadku transakcji o wartości powyżej 15 000 euro użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia swoich danych osobowych w Panelu Klienta zgodnie z wytycznymi programu oraz do przesłania na adres info@onlinekantorkurs.pl skanu swojego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w celu weryfikacji tych danych.

8.2. W przypadku składania zlecenia na przeprowadzenie transakcji o wartości powyżej 15 000 euro, przeliczonej na podstawie obowiązującego w chwili wymiany kursu średniego NBP, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Serwis onlinekantorkurs.pl jest zobowiązany do weryfikacji - sprawdzenia i potwierdzenia danych osobowych użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego. Procedura ta jest przeprowadzana tylko raz, przy pierwszej rejestrowanej transakcji i przy każdej zmianie danych identyfikacyjnych użytkownika.

8.3. Operator ma prawo zweryfikować dane podane przez użytkownika podczas procesu rejestracji za pomocą innych dostępnych metod.

8.4. W przypadku nie wypełnienia obowiązków, o których mowa w punkcie 8.1, Operator nie będzie mógł zrealizować Transakcji, a Użytkownik zostanie o tym poinformowany drogą mailową na adres e-mail, podany przez Użytkownika w Panelu Klienta.

8.5. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji transakcji, nawet w przypadku transakcji o wartości mniejszej niż 15 000 Euro, bez konieczności podania przyczyn, jeżeli jest to konieczne dla przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Użytkownik nie ma prawa do żadnych roszczeń wynikających z takiej decyzji Operatora.

8.6. Operator ma prawo żądać od użytkownika dodatkowych wyjaśnień i skanów dokumentów rejestracyjnych w przypadku transakcji na koncie firmowym.

8.7. Jeśli wartość Transakcji wynosi 15 000 Euro, Użytkownik musi uzupełnić swoje dane osobowe w Panelu Klienta zgodnie z instrukcjami programu oraz przesłać skan swojego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość na adres info@onlinekantorkurs.pl w celu zweryfikowania tych danych. Taka transakcja nie będzie zarejestrowana i jest to wymagane zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe Serwisu onlinekantorkurs.pl.

8.8. Podczas procesu rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania kompletnych i prawdziwych danych, o których mowa w punkcie 4.9. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość tych danych oraz zobowiązany do aktualizacji ich w przypadku zmiany, a wszelkie negatywne ryzyko niepodania danych ponosi użytkownik.

8.9. Operator informuje, że ma obowiązek zgodnie z przepisami prawnymi ustalić, czy Użytkownik lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, czy bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne, czy członka rodziny  osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne. W tym celu Użytkownik musi złożyć oświadczenie w formie elektronicznej (w formie potwierdzenia checkboxu czy naciśnięcie formularza potwierdzenia podczas wypełniania danych osobowych w szafie, czy wysyłając istotne informacje na naszą e-mail), potwierdzające lub zaprzeczające zajmowaniu takiego stanowiska, a składane oświadczenie jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za jego fałszywe złożenie.

8.10. Operator wymiany walut ma obowiązek uzyskania uprzedniej zgody od kierownictwa firmy, zgodnie z wymogami przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przed świadczeniem usług wymiany walut na rzecz osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Wymagane jest przedłożenie dokumentów i wyjaśnień w celu ustalenia źródła majątku użytkownika i źródła pochodzenia wartości majątkowych, które są w jego dyspozycji. Operator stosuje odpowiednie środki w celu utrzymywania stosunków gospodarczych lub realizowania transakcji zgodnie z przepisami.

8.11. Operator ma prawo żądać od użytkownika dodatkowych informacji dotyczących rzeczywistego beneficjenta, które są wymagane przez przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

8.12. Operator ma prawo żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zmiany danych zgłaszanych przez Użytkownika.

 

9. Opłaty i wydatki.

 

9.1. Operator nie pobiera opłat za rejestrację, założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie onlinekantorkurs.pl.

9.2. Operator nie pobiera prowizji od dokonywanych transakcji.

9.3. Użytkownik musi dokonać przelewu walutowego tylko i wyłącznie na wskazany przez Operatora rachunek bankowy, a jako zleceniodawca ponosi koszty bankowe przelewu.

9.4. Jeśli procedura opisana w pkt 9.3 nie zostanie zachowana, Operator zaksięguje na Koncie Użytkownika faktycznie otrzymaną kwotę, pomniejszoną o opłaty i prowizję pobrane przez bank.

9.5. Użytkownik jest informowany o wysokości kosztów, jakie zostaną mu obciążone przez Operatora przy dokonywaniu dyspozycji wpłaty lub wymiany walut.

9.6. Jeśli pojawi się opłata bankowa z tytułu otrzymania przelewu od Użytkownika, Operator pomniejszy wpłaconą przez Użytkownika kwotę o wartość tej opłaty czy prowizji.

 

10. Błędy podczas transakcji.

 

10.1. Jeśli z powodu błędu operatora lub awarii systemu kursów walut, użytkownik dokonał wymiany walut na podstawie nierealnych notowań, taka transakcja zostanie anulowana, a użytkownik zwróci niezwłocznie (nie później niż jeden dzień) środki wynikające z tej transakcji operatorowi po otrzymaniu wezwania do zwrotu.

10.2. Jeśli z powodu przyczyn technicznych lub błędu, operator przelał na rachunek bankowy użytkownika kwotę większą niż wynikająca z poprawnie przeprowadzonej transakcji, użytkownik jest zobowiązany do zwrotu nadpłaty z błędnej transakcji operatorowi w ciągu tego samego dnia od otrzymania wezwania do zwrotu nadpłaty na adres e-mail użytkownika.

10.3. Jeśli z powodu przyczyn technicznych lub błędu, operator przelał na rachunek bankowy użytkownika kwotę mniejszą niż wynikająca z poprawnie przeprowadzonej transakcji, operator jest zobowiązany do dokonania dopłaty do użytkownika z błędnej transakcji w ciągu następnego dnia roboczego od otrzymania reklamacji z wezwaniem do dopłaty.

10.4. Każda ze stron, która nie spełniła warunków 10.1.-10.3. płaci 0,1% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania.

 

11. Postępowanie reklamacyjne.

 

11.1. Użytkownik ma prawo złożyć skargę w ciągu 7 dni od momentu wykrycia przyczyn skargi i szczegółowo opisać przyczynę skargi, jeśli usługi przewidziane w niniejszym regulaminie nie są świadczone przez Operatora lub są realizowane z naruszeniem jego postanowień.

11.2. Aby złożyć reklamację, należy skorzystać z formy elektronicznej i przesłać ją na adres e-mail: info@onlinekantorkurs.pl lub wysłać listem na adres siedziby Operatora, potwierdzając odbiór. Reklamacja musi zawierać przynajmniej: nazwisko i imię Użytkownika, kwotę i datę transakcji, której dotyczy reklamacja oraz adres korespondencyjny lub adres e-mail. Za dzień złożenia reklamacji przyjmuje się datę przyjęcia, wskazaną w potwierdzeniu wiadomości, wysłanej na Adres e-mail wskazanej poczty.

11.3. Operator rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania lub w przypadku konieczności uzupełnienia informacji przez Użytkownika w terminie do 30 dni od momentu uzupełnienia danych, zawartych w reklamacji. Jeśli Użytkownik nie dostarczy dodatkowych informacji, reklamacja może zostać pozostawiona bez rozpatrzenia.

11.4. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W niektórych uzasadnionych przypadkach, operator może przesłać odpowiedź na inny adres e-mail lub na wskazany przez użytkownika adres pocztowy.

11.5. Reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu lub przepisów prawa nie będą rozpatrywane.

11.6. Operator może odmówić rozpatrzenia reklamacji, jeśli użytkownik nie złoży jej w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności będących jej przedmiotem.

11.7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownik może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

 

12. Rozwiązanie umowy.

 

12.1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem Serwisu onlinekantorkurs.pl, bez konieczności podawania przyczyny.

12.2. Umowa nie może być rozwiązana przed zakończeniem wszelkich transakcji i rozliczenia operacji finansowych między Użytkownikiem a Operatorem Serwisu.

12.3. Aby wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem Serwisu, Użytkownik musi skorzystać z Panelu Klienta.

12.4. Po rozwiązaniu umowy, Operator Serwisu usuwa Konto Użytkownika.

 

13. Własność intelektualna.

 

13.1. Materiały zamieszczone w serwisie onlinekantorkurs.pl mogą być używane wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku zgodnie z przepisami prawa autorskiego.

13.2. Zabronione jest rozpowszechnianie, przesyłanie, modyfikowanie, publikowanie i wykorzystywanie zawartości stron internetowych serwisu w celach publicznych lub komercyjnych.

13.3. Zawartość stron internetowych serwisu jest własnością operatora. Wszystkie znaki towarowe i materiały znajdujące się na stronach serwisu są chronione prawem i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody operatora.

 

14. Polityka prywatności.

 

14.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu onlinekantorkurs.pl w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Kantor Kurs Sp. z o.o., ul. Szewska 75/77, 50-121 Wrocław. Posiada wpis do Rejestru REGON: 523195527 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 8971912239, data wpisu do Rejestru Kantorów 27/09/2022 numer wpisu: 19287.

14.2. Administrator danych osobowych Użytkowników Serwisu nie udostępnia tych danych osobom trzecim. Dane te nie są i nigdy nie będą nikomu sprzedawane. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników innym Użytkownikom, ani innym podmiotom gospodarczym bez zgody Użytkownika.

14.3. Zgromadzone przez Operatora dane osobowe będą przetwarzane w celach:

- realizacji Usług, świadczonych za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,

- realizacji zapisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

- wystawiania i przesyłania dowodów kupna/sprzedaży,

- komunikacji pomiędzy Użytkownikami, a Operatorem,

- dostarczaniu Użytkownikom informacji, związanych z korzystaniem z Serwisu,

- księgowych,

- rozpatrywania reklamacji,

- weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin warunki i przepisy prawne.

14.4. Zaakceptowanie regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w zakresie niezbędnym do rejestracji i świadczenia usług przez operatora na rzecz użytkownika. Niezaakceptowanie regulaminu uniemożliwia korzystanie z serwisu onlinekantorkurs.pl.

14.5. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w celu korzystania z serwisu onlinekantorkurs.pl.

14.6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Operatora oraz inne podmioty z nim powiązane nie jest obowiązkowe.

14.7. Użytkownik posiada prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawienia lub usunięcia.

14.8. W przypadku gdy podane przez Użytkownika dane osobowe w procesie rejestracji ulegną przestarzeniu, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie je zaktualizować. Jeśli Użytkownik nie zaktualizował swoich danych osobowych po ich zmianie, Operator ma prawo zawiesić świadczenie Usług dla Użytkownika, a Użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko z tym związane. Operator ma również prawo zablokować konto użytkownika, jeśli Usunięcie danych osobowych Użytkownika z bazy danych zbieranej przez Operatora. 

14.9. Dane Użytkowników mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom nadzoru finansowego. 

14.10. W związku ze świadczeniem w Serwisie usług wymiany walut, Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

15. Ograniczenia odpowiedzialności.

 

15.1. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy wykonania transakcji bez podania przyczyn, jeżeli będzie to konieczne zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub innymi obowiązującymi aktami prawnymi. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.

15.2. W ramach wdrożonych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Operator może zażądać od Użytkownika podania dodatkowych wyjaśnień, informacji lub danych, które pozwolą na identyfikację Użytkownika. W przypadku braku udzielenia tych informacji, Operator może zastosować środki określone w pkt 15.1.

 

16. Warunki anulowania i siła wyższa.

 

16.1. Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta danego Użytkownika oraz do odstąpienia od realizacji transakcji w przypadku:

16.1.1. Podania fałszywych lub nieaktualnych danych osobowych podczas Rejestracji Konta Użytkownika,

16.1.2. Niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w serwisie onlinekantorkurs.pl, a także w przypadku wystąpienia zakłóceń lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych.

16.1.3. Jeżeli Użytkownik doładował konto 3 lub więcej razy i zażądał zwrotu pieniędzy bez dokonywania wymiany lub wykonuje inne czynności, które mogą mieć wpływ na jakość i stabilne działanie Serwisu oraz świadczenie usług innym Użytkownikom.

16.2. Operator może odstąpić od realizacji transakcji w następujących przypadkach:

16.2.1. Stwierdzenia nieistniejących lub nierealnych odchyleń kursów walut publikowanych w Serwisie, które powstały z przyczyn niezależnych np. usterki systemu transakcyjnego.

16.2.2. Wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie transakcji na normalnych (dotychczasowych) i przewidywalnych warunkach lub w przypadku, gdy nadmierna liczba Użytkowników sprzeda/kupi określoną walutę po określonym kursie, co skutkuje dla Operatora ponoszeniem istotnych strat,

16.2.3. Wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, którego Operator nie mógł przewidzieć i na które nie miał wpływu, w tym awarii elektronicznych systemów bankowych, z których korzysta Operator w procesie wymiany oraz dostarczania walut na rachunki Klientów, jak również awarii systemu serwerowego.

16.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, jeśli jest to spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności - tzw. siła wyższa. W takim przypadku wykonanie usług może zostać zawieszone na czas, który odpowiada okresowi, w którym działa siła wyższa.

16.4. Operator w żadnym wypadku nie zwraca ani nie rekompensuje Użytkownikowi środków w przypadku utraty zysków, a Operator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z działalnością przedsiębiorczą lub inną działalnością Użytkownika. Wszelka odpowiedzialność za swoje działania spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

 

17. Postanowienia końcowe.

 

17.1. Wszystkie pytania i wnioski dotyczące działania usługi onlinekantorkurs.pl można kierować na adres e-mail info@onlinekantorkurs.pl.

17.2. Jeśli Operator wykryje działalność Użytkownika niezgodną z prawem lub podejrzenia takiej działalności, Operator poinformuje o tym odpowiednie organy wymiaru sprawiedliwości.

17.3. Na umowę pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, dotyczącą Usług świadczonych w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

17.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

17.5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy polskie, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 

18. Wejście w życie i zmiany Regulaminu.

 

18.1. Operator Serwisu onlinekantorkurs.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie świadczenia Usług, bez konieczności podawania przyczyn.

18.2. Zmiany wprowadzone w Regulaminie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora Serwisu, o którym Użytkownik zostanie powiadomiony na stronie internetowej Serwisu.

18.3. Operator poinformuje Użytkownika o każdej zmianie Regulaminu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie rozporządzenia w nowym wydaniu pod linkiem https://onlinekantorkurs.pl/regulamin  

18.4. Jeżeli Użytkownik nie zgłosi Operatorowi sprzeciwu wobec zmian przed datą ich wejścia w życie, uważa się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, ze skutkiem natychmiastowym i bez ponoszenia opłat.

18.5. Zmiany stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu przez Operatora, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian Regulaminu są prowadzone na zasadach obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

18.6. W przypadku, gdy Operator uzyska informację o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Operator ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług temu Użytkownikowi, zablokowania jego konta oraz wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

18.7. W przypadku zakończenia Umowy, wszelkie środki pieniężne pochodzące z wymiany walut lub z wpłat nieużytych do wymiany walut zostaną bezzwłocznie wypłacone na właściwe rachunki bankowe Użytkownika, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, dotyczącymi weryfikacji rachunków, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, które mogą zobowiązać Operatora do wstrzymania wypłaty środków.

18.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31/03/2023 roku.

© 2023 onlinekantorkurs.pl All rights reserved.
zamknij